Dolby Atmos

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Program » PREMIERE CARD » Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY PREMIERE MOVIE CARD A PREMIERE GOLD CARD 

Preambule

PROGRAM PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY PREMIERE MOVIE CARD (dále jen „PMC“) a PREMIERE GOLD CARD (dále jen “PGC“) jsou programy společnosti Premiere Cinemas Czech s.r.o., se sídlem Švehlova 1391/32, Praha 15, IČ: 241 91 892, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187254 (dále jen „Provozovatel“). Tyto programy jsou zaměřeny na poskytování výhod pro stálé zákazníky provozovatele. Zákazníci se stávají účastníky programů na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem v přihlášce PMC nebo PGC nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Účastníkem PMC a PGC se může stát kterákoliv fyzická osoba, která souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami programu PMC a PGC. Účastníkem PMC a PGC se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách každý zákazník poté, co vyplní a potvrdí oficiální přihlášku do PMC nebo PGC (dále jen „Přihláška“). Programů PMC a PGC se nemohou účastnit zaměstnanci Premiere Cinemas Czech s.r.o., zaměstnanci a spolupracovníci dodavatelských firem Premiere Cinemas Czech s.r.o. a zaměstnanci spolupracujících reklamních a marketingových agentur.

Karta PMC

Karta PMC svého držitele opravňuje k využívání výhod spojených s účastí v PMC. Karta PMC zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k poskytování slev a zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy. Karta PMC je účastníku PMC předána v pokladně provozovatele po vyplnění a podpisu přihlášky a uhrazení poplatku. Účast v PMC je zpoplatněna poplatkem ve výši podle aktuálního ceníku na období 12 měsíců od data vystavení karty PMC. Poplatek lze uhradit pouze v pokladně provozovatele. Karta PMC je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Okamžité slevy pro držitele karty PMC

Každý účastník PMC obdrží při předložení karty PMC okamžitou slevu ve výši 20 Kč na dospělé, dětské, studentské nebo seniorské vstupné. Sleva platí pro vstupné na filmy 2D, 3D a filmy ve formátu Dolby Atmos. Na jednu kartu PMC lze zakoupit maximálně 10  kusů vstupenek za jeden kalendářní den. Slevu 20 Kč nelze uplatnit na vybrané speciální akce, nabídky a projekce jako např. na rodinné vstupné a Levné pondělí. Sleva 20 Kč platí na Premiere Ladies, Premiere Extra, Premiere Horror Night a Pohádkové neděle.

Karta PGC

Karta PGC svého držitele opravňuje k využívání stejných výhod jako poskytuje PMC, a navíc dalších výhod určených jen pro účastníky PGC v Premiere Cinemas Praha Hostivař. Karta PGC zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k poskytování slev a zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy v Premiere Cinemas Praha Hostivař. Karta PGC je účastníku PGC předána v pokladně provozovatele po vyplnění a podpisu přihlášky a uhrazení poplatku. Účast v PGC je zpoplatněna poplatkem ve výši podle aktuálního ceníku na období 12 měsíců od data vystavení karty PGC a je platná výhradně v multiplexu Premiere Cinemas Praha Hostivař. Poplatek lze uhradit pouze v pokladně v multiplexu Premiere Cinemas Praha Hostivař. Karta PGC je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Okamžité slevy a bonusy pro držitele karty PGC platné v Premiere Cinemas Praha Hostivař

Každý účastník PGC obdrží při předložení karty PGC v Premiere Cinemas Praha Hostivař okamžitou slevu ve výši 20 Kč na dospělé, dětské, studentské nebo seniorské vstupné. Sleva platí pro vstupné na filmy 2D, 3D a filmy ve formátu Dolby Atmos. Na jednu kartu PGC lze zakoupit maximálně 10 kusů vstupenek za jeden kalendářní den.

Každý účastník PGC obdrží dále při předložení karty PGC v Premiere Cinemas Praha Hostivař okamžitou slevu ve výši příplatku za filmy promítané ve formátu Dolby Atmos a 3D. Výše slevy - příplatku se řídí aktuálním ceníkem vstupného.

Každý účastník PGC obdrží při předložení karty PGC v občerstvení multiplexu Premiere Cinemas Praha Hostivař a platné vstupenky na film na tento aktuální den bonusový produkt zdarma, přičemž tento bonus lze čerpat maximálně 1x denně. Bonusový produkt v nabídce určuje Provozovatel.

Bonusové body PMC a PGC

Bonusové body jsou účastníku PMC a PGC připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou účastník PMC nebo PGC provede v provozovnách provozovatele. Na body bude přeměněno 10 % z hodnoty nákupů vstupenek zakoupených v provozovnách a online a dále 5% z hodnoty nákupu občerstvení v provozovnách. Účastník PMC a PGC nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (vstupenek). 

10 bodů získává účastník PMC a PGC za registraci nebo prodloužení karty. 

Body získané v PMC a PGC mají platnost 12 měsíců od nabytí. 

Body na aktivní kartě, které zákazník získal do 9. 9. 2019, mají platnost 2 roky, tj. do 9. 9. 2021.

Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atd.

Po uplynutí 12 měsíců od data vydání karty PMC a PGC se karta stává neplatnou. Držitel karty může její platnost prodloužit po uhrazení poplatku podle aktuálního ceníku na dalších 12 měsíců. Pro čerpání bodů je nutné mít platnou kartu.

V případě, že držitel karty PMC chce začít využívat program PGC, je možné jeho body dosud nasbírané v PMC převést do PGC a naopak.

Žádost o převod bodů zasílejte z emailové adresy registrované u PMC karty na emailovou adresu pmc@premierecinemas.cz.

Odměny za bonusové body PMC a PGC

Při nasbírání určitého počtu bodů náleží účastníku PMC a PGC odměna dle aktuální nabídky odměn dostupné na webových stránkách provozovatele www.premierecinemas.cz. Vybrané odměny nelze reklamovat nebo směnit za hotovost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.

Deaktivace karty PMC a PGC

Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat kartu PMC a PGC zejména z následujících důvodů:

  • (a) držitel poskytl v přihlášce nepravdivé údaje,
  • (b) držitel zneužil výhod, které mu program poskytuje nebo jiným způsobem porušil Všeobecné obchodní podmínky,
  • (c) doručením písemného odvolání souhlasu držitele PMC nebo PGC se zpracováváním osobních údajů na emailovou adresu pmc@premierecinemas.cz,
  • (d) pokud karta není aktivní po dobu 2 let od zavedení GDPR 17. 5. 2018
  • (e) ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele.

Deaktivováním karty PMC nebo PGC z důvodu dle písm. a), b), c), d) a e) ztrácí držitel karty PMC nebo PGC veškerá práva, která souvisí s účastí v PMC nebo PGC.  Deaktivací karty PMC či PGC se zároveň zruší všechny načtené body, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí s účastí v PMC či PGC. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit nebo ukončit činnost programu PMC nebo PGC, a to oznámením na internetových stránkách www.premierecinemas.cz nebo jiným vhodným oznámením.

Ochrana osobních údajů

V rámci PMC a PGC bude Provozovatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje účastníků PMC a PGC, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a údaje o nákupech služeb poskytnutých Provozovatelem.

Osobní údaje účastníků PMC a PGC budou zpracovávány za níže uvedených podmínek:

  • (a) Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Provozovatel bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem plnění smluvního vztahu mezi Provozovatelem a účastníky PMC a PGC, spočívající v jejich účasti v rámci PMC a PGC a jeho vyhodnocování.

Provozovatel bude dále osobní údaje účastníků PMC a PGC zpracovávat na základě oprávněných zájmů Provozovatele za účelem nabízení zboží a služeb a zasílání nabídek a jiných obchodních a marketingových sdělení Provozovatele, zejména však informací o programu multiplexů Premiere Cinemas, slevách či soutěžích.

  • (b) Doba zpracování osobních údajů

Provozovatel bude osobní údaje účastníků PMC a PGC zpracovávat po dobu účasti v rámci PMC a PGC a dále po dobu 2 let po ukončení účasti v PMC a PGC.

  • (c) Zpřístupnění osobních údajů

Provozovatel nebude dále předávat osobní údaje účastníků PMC a PGC svým obchodním partnerům či třetím stranám. Osobní údaje účastníků PMC a PGC však mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, kteří poskytují Provozovateli služby, jako jsou webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury a e-mailové služby za účelem umožnění poskytnutí služeb.

  • (d) Práva účastníků PMC a PGC ve vztahu k osobním údajům

Poskytnutí osobních údajů účastníků PMC a PGC je dobrovolné. Účastníci PMC a PGC mají právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a v rozsahu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů mají také právo na přenositelnost údajů.

Účastníci PMC a PGC mohou využít svého práva zasláním příslušného požadavku poštou na adresu Provozovatele Premiere Cinemas Czech s.r.o., Švehlova 1391/32, Hostivař, PSČ 102 00, Praha 10 nebo elektronicky na e-mailovou adresu pmc@premierecinemas.cz.

Účastníci PMC a PGC mají také právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel je oprávněn pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy, jakož i jména a příjmení výherců soutěží pořádaných v rámci PMC a PGC, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem účastník PMC a PGC uděluje přihlášením do PMC a PGC. Veškeré odměny v rámci PMC a PGC nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecné obchodní podmínky PMC a PGC. Účastníci budou o těchto změnách informováni na www.premierecinemas.cz, případně jiným vhodným způsobem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky programu pro stálé zákazníky PREMIERE MOVIE CARD a PREMIERE GOLD CARD platí od 1. 7. 2022.

Kontaktní adresa:

Premiere Cinemas s.r.o.
Švehlova 1391/32
Praha 15 – Hostivař
email: info@premierecinemas.cz

cinemart bontofilm bioscop         

Nahoru