Dolby Atmos

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Program » PREMIERE MOVIE CARD » Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla Programu pro stálé zákazníky PREMIERE MOVIE CARD

Preambule

PROGRAM PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY PREMIERE MOVIE CARD (dále také jen „PMC“) je program společnosti Premiere Cinemas Czech s.r.o. se sídlem Švehlova 1391/32, Praha 15, IČ: 241 91 892, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187254 (dále jen „provozovatel“). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stále zákazníky provozovatele. Zákazníci se stávají účastníky programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem v přihlášce PMC nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Účastníkem PMC se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 10 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly PMC. Účastníkem PMC se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do PMC a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Karta PMC

Karta PMC jeho držitele opravňuje k využívání výhod spojených s účastí v PMC. Karta zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k poskytování slev a k zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy. Karta PMC je účastníku PMC předána na pokladně provozovatele po vyplnění přihlášky a uhrazení poplatku. Účast v PMC je zpoplatněna 69,- Kč na 12 měsíců od data vystavení karty PMC. Poplatek lze uhradit pouze v pokladně provozovatele. Karta PMC je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Okamžité slevy pro držitele karty PMC

Každý účastník PMC obdrží při předložení PMC okamžitou slevu ve výši 20 Kč na dospělé, dětské nebo studentské vstupné. Sleva platí pro vstupné na filmy 2D i 3D. Na jednu kartu PMC lze zakoupit více vstupenek. Každý účastník PMC obdrží při předložení PMC okamžitou slevu ve výši 20 Kč při zakoupení středního menu (střední popcorn + střední nápoj z postmixu).  

Bonusové body

Bonusové body jsou účastníku PMC připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou účastník PMC provede v provozovnách provozovatele. Za každých 10 Kč hodnoty nákupu vstupenek nebo občerstvení náleží účastníkovi PMC 1 (jeden) bod. Účastník PMC nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (vstupenek).

Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp.

Po uplynutí 12 měsíců od data vydání karty se karta stává neplatnou. Držitel karty PMC může její platnost prodloužit po uhrazení poplatku 69,- Kč na dalších 12 měsíců. Platnost bodů není časově omezena.

Odměny za bonusové body

Při nasbírání určitého bodů náleží účastníku PMC odměna dle aktuální nabídky Tabulky odměn na www.premierecinemas.cz . Vybrané odměny nelze reklamovat nebo směnit za hotovost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.

Deaktivace karty PMC

Držiteli bude deaktivována karta PMC z následujících důvodů:

a) držitel poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,

b) držitel zneužil výhod, které mu program poskytuje nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla PMC,

c) doručením písemného odvolání souhlasu držitele PMC se zpracováváním osobních údajů,

d) ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele

Deaktivováním karty PMC z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí držitel PMC veškerá práva, která souvisí s účastí v PMC. Deaktivací karty PMC se zároveň zruší všechny načtené body, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí s účastí v PMC. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit nebo ukončit činnost programu, a to oznámením na internetových stránkách www.premierecinemas.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Ochrana osobních údajů

Zákazník svým podpisem na Přihlášce výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovával prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, zvláště všechny údaje získané používáním PMC, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům provozovatele, tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely (také jen „souhlas se zpracováváním údajů“). Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, údaje o nákupech (nákupních zvyklostech).

Člen zákaznického programu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů programu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti.

Účastník PMC souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho emailovou adresu. Účastník programu může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat údaje účastníků PMC svým partnerům či dodavatelům. Čas od času však může provozovatel zaslat účastníkům programu nabídku od partnerů či dodavatelů, která může zahrnovat bonusy od partnerů a dodavatelů či jiných spolupracujících subjektů, o které se domnívá, že oslovené členy zaujme.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel je oprávněn pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy, jakož i jména a příjmení výherců soutěží pořádaných v rámci PMC, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem účastník PMC uděluje přihlášením do PMC. Veškeré odměny v rámci PMC nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecná pravidla PMC. Účastníci budou o těchto změnách informováni na www.premierecinemas.cz, případně jiným vhodným způsobem.

Všeobecná pravidla Programu pro stálé zákazníky PREMIERE MOVIE CARD platí od 10.10.2013.

 

Kontaktní adresa:

Premiere Cinemas s.r.o.

Švehlova 1391/32

Praha 15 – Hostivař

email: info@premierecinemas.cz

cinemart bontonfilm bioscop    

 Kinobox t-mobile     

Nahoru